تدوین راهبرد روابط عمومیعنوان پروژهشرکت مربوطه
تدوین برنامه ارتباطی و اجتماعی شرکت شرکت بی پی BP
تدوین راهبرد برنامه ارتباطی با مطبوعاتشرکت او ام وی OMV
تدوین برنامه ارتباطی شرکت در برخورد با ذینفعان مختلفشرکت نستله Nestle