شناسایی گروه های ذی نفع

شناسایی گروه های ذی نفع

عنوان پروژهشرکت مربوطه
مطالعات منطقه ای و بررسی ساختار اجتماعی و تحلیل ذینفعانشرکت بی جی BG
بازار محصولات دخانی ایران و تحلیل ذینفعانشرکت تنباکو ژاپن JTI
تحلیل ذینفعان در بخش نفت گاز و پتروشیمی ایرانشرکت های OMV و Statoil
گزارشهای دور ه ای تحلیل ذینفعانشرکت EON