شناسایی رقبای تجاری

شناسایی رقبای تجاری

عنوان پروژهشرکت مربوطه
فرصتهای سرمایه گذاری و پیمانکاری در بخش نفت و گاز کشور و بررسی زمینه همکاری با پیمانکاران داخلیشرکت UKTI (انگلیس)
مشاوره در مورد چگونگی خروج از مشارکت و گزارشی در مورد بررسی و ارزیابی شرکای بالقوه ایرانیشرکت شیندلر (آلمان)
تشکیل جوینت ونچر با سرمایه گذاران هندیسرمایه گذاری غدیر (ایران)
بررسی و ارزیابی شرکای بالقوه ایرانیشرکت ICI (انگلیس)
بررسی و ارزیابی شرکای بالقوه ایرانیشرکت تتراپک (سوئد)