تهیه گزارش های تخصصی

تهیه گزارش های تخصصی

عنوان پروژهشرکت مربوطه
بررسی وضعیت بنیادهای خیریه در ایران یونیسف UNICEF
مشارکت در فعالیت های مربوط به کودکانیونسکو UNESCO
همکاری با اتاق بازرگانی ایران و ژاپنجترو JETRO
همکاری با سازمان ملل در برنامه توسعه این سازمانیو ان دی پیUNDP
همکاری با موسسه تحقیقاتی ام آر آیمیتسوبیشی Mitsubishi
آسیب شناسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایرانبانک جهانی World Bank