تحلیل فرصت سرمایه گذاری

تحلیل فرصت سرمایه گذاری

عنوان پروژهشرکت مربوطه
زمینه همکاری با پیمانکاران داخلی در بخش نفت و گاز کشورشرکت UKTI
راهبرد سرمایه گذاریشرکت E.ON
مشاوره استراتژیک و تدوین برنامه تجاریشرکت خطوط کشتیرانی آریا
گزارشی در مورد راهکارهای ورود به بخش توزیعشرکت ایرانسل
تهیه راهنمای سرمایه گذاری صنعتی در ایرانسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران