تدوین برنامه کسب و کار

تدوین برنامه کسب و کار

عنوان پروژهشرکت مربوطه
تدوین برنامه کسب و کار بانک ملی در افغانستانبانک ملی ایران
تدوین برنامه کسب و کارشرکت پارسیان خانه