بررسی و تحلیل شرکت ها

بررسی و تحلیل شرکت ها

عنوان پروژهشرکت مربوطه
گزارش سالانهبانک صادرات ایران
گزارش سالانهبانک سامان
گزارش سالانهبانک اقتصاد نوین
گزارش سالانه شرکت سرمایه گذاری غدیر
باز سازماندهی و مهندسی مجدد در بیمه داناشرکت بیمه دانا