تدوین راهبرد شرکت ها

تدوین راهبرد شرکت ها

عنوان پروژهشرکت مربوطه
برنامه راهبردی شرکت دانا انرژیشرکت دانا انرژی
مشاوره استراتژیک و تدوین برنامه تجاری خطوط کشتیرانی آریا
تهیه برنامه استراتژیک 5 ساله شرکت ملی ساختمان
راهبرد خصوصی سازی و تحلیل فرصتهايکي از معتبر ترين شرکتهای دارويی کشور